Prevencia kyberšikanovania

Úlohou preventívnych aktivít v práci so žiakmi je zvýšiť ich povedomie o existujúcich rizikách, ako aj citlivosť voči negatívnym javom. Kyberšikanovanie je patologickým prejavom v medziľudských vzťahoch, preto aj prevencia jeho výskytu vychádza zo zlepšovania týchto vzťahov. Osvojovanie vedomostí o tom, ako sa lepšie chrániť pomocou technických prostriedkov, je len malou súčasťou. Hlavný dôraz by mal byť kladený na rozvoj sociálnych zručností a sebapoznania. Deti sa potrebujú učiť, ako lepšie rozoznávať, pomenovávať svoje emócie a prežívanie, ako lepšie zvládať záťažové a konfliktné situácie, ako byť vnímavejšie voči ostatným.

Zapojte žiakov aktívne – každý z nás sa lepšie učí čokoľvek nové, ak sa na procese učenia aktívne podieľa, nie je len poslucháčom. Pri deťoch to platí dvojnásobne. Filmy použite ako úvod, naladenie na tému a nadviažte na ne aktivitami, do ktorých sa aj samotné deti môžu zapojiť. Frontálny výklad, vysvetlenie pojmov či postupov pri prevencii kyberšikanovania by mali tvoriť len malú časť hodiny. Zvyšok by mal patriť zážitkovým aktivitám, vďaka ktorým si žiaci spoja vedomosti s emóciou a vlastnou skúsenosťou, a tým pádom si ich lepšie zapamätajú.

Prepájajte so skúsenosťami zo života – žiaci si lepšie spoja a zapamätajú akékoľvek poznatky, ak si ich vedia dať do súvisu s niečím, čo sami zažívajú. Pri všetkých aktivitách hľadajte podobné situácie v ich živote, s ktorými sa stretli a stretávajú, používajte príbehy, ktoré sa odohrávajú vo vašom okolí, ktoré sú žiakom zrozumiteľné a blízke.

Lepšie, ak sa žiaci učia sami, než keď ich učíte vy – spomeňte si, akým spôsobom ste sa najviac naučili vy – určite viac funguje, keď si niečo opakovane skúšate, než keď len počúvate niekoho iného rozprávať. Vlastná aktivita je kľúčom k úspechu. Povzbudzujete žiakov, aby vyjadrovali svoje názory v diskusiách a porovnávali ich medzi sebou navzájom. Nechajte ich, nech sa učia vlastnou skúsenosťou, nech prídu na vlastné riešenia situácií, nech z nich vyvodia vlastné závery. Možno sa budú líšiť od tých vašich, ale budú im bližšie, ľahšie si ich zapamätajú a potom aj skôr prenesú do praxe.

Nemoralizujte – možno sa vám nie každý nápad, reakcia, názor, ktorý žiaci vymyslia, bude páčiť. Namiesto vyvracania ich názorov alebo vychovávania k „správnemu“ riešeniu nechajte radšej rozvinúť polemiku medzi žiakmi, snažte sa pochopiť aj odlišný pohľad a prijímajte rozmanitosť. Sloboda vyjadriť svoj názor je kľúčová pre úspešnú realizáciu preventívnych aktivít. Len prostredie, kde panuje dôvera, že so svojimi myšlienkami a názormi budem prijatý, vytvára priestor na rozvinutie tvorivosti a aj na rozhovor o osobných či citlivých témach.

Použite viaceré techniky – zvoľte aktivity tak, aby oslovovali všetkých žiakov a aj viaceré zložky osobnosti každého z nich. Striedajte rôzne myšlienkové procesy, prepájajte slová s obrázkovými symbolmi, využite neverbalitu, dramatizáciu, aj pohyb. Každý žiak tak môže mať niečo, v čom je dobrý a čím môže obohatiť skupinu.

Podporujte spoluprácu, nie súperenie – negatívne javy v triede, akými sú aj šikanovanie a kyberšikanovanie, vznikajú tam, kde sú deti navzájom v opozícii, sú porovnávané, niektoré vyzdvihované a iné ponižované. Ak ich zapojíte do niečoho, čo ich spája, pomáhate tým stmeliť skupinu a upevňovať vzájomné priateľstvá. Zamerajte aktivity tak, aby v nich každý žiak mal svoje miesto a výsledok závisel viac od spojenia síl než vzájomného súperenia. Môžete si ciele v aktivitách nastaviť tak, že je dôležité, aby ich dosiahli všetci a nie tak, že je podstatné, kto ich dosiahne skôr alebo lepšie.

Obmeňte aktivity podľa potreby – aktivity v tejto príručke majú slúžiť ako inšpirácia, z ktorej môžete čerpať. Nikto z nás nevie povedať presný návod, čo a ako by ste mali so svojimi žiakmi robiť. Vy, keďže ste so žiakmi v osobnom kontakte, lepšie viete, aký je každý z nich, čo je im blízke, ktoré aktivity sa im budú páčiť a ktoré nie, ktoré otázky by mohli byť citlivé.

Buďte pripravení zmeniť plán – je potrebné mať pred začiatkom hodiny pripravený plán aktivít, podľa ktorého sa chystáte postupovať, ako aj cieľ, ktorý by ste chceli aktivitami dosiahnuť. Nie všetky aktivity však vyjdú tak, ako ste očakávali, žiakov v nich osloví niečo iné, než ste chceli alebo ich samotná aktivita nezaujme vôbec. Nebojte sa zmeniť plán či obmeniť aktivitu – majú byť pre vás pomôckou, nie obmedzením.

Reagujte tu a teraz – ak ste mali očakávania, aké témy či výstupy vyplynú z aktivity, to, čo žiaci v danej chvíli prinesú, je dôležité. Majú dôvod, prečo otvoria nejakú tému – v danej chvíli je to pre nich to najpálčivejšie. Lepšie spravíte, ak sa necháte unášať prúdom, než by ste plávali proti nemu. Ak sa naplno zameriate na to, čo sa deje práve v danom momente, tak sa možno so žiakmi posuniete oveľa ďalej, aj keď sa odkloníte od témy kyberšikanovania.

Buďte pripravení vypočuť – pri aktivitách, kde pracujete s prežívaním žiakov, dotýkate sa ich vnútra, sa môže stať, že sa otvoria nejaké nepríjemné a bolestivé témy či spomienky. V takejto chvíli môže byť dôležitejšie ošetriť „zranenie“ jedného dieťaťa, než dokončenie aktivity s ostatnými. Všímajte si pozorne, ako ktorý žiak na aktivity reaguje a čo sa v ňom odohráva, v prípade potreby mu venujte čas, vypočujte ho, vyjadrite mu svoju blízkosť a prijatie.

 

Aktivity na prevenciu kyberšikanovania

V tejto príručke nájdete aktivity, ktoré môžete použiť u mladších žiakov, aj aktivity, ktoré sú vhodné pre starších žiakov, či študentov. Niektoré nadväzujú na film, niektoré súvisia s témou filmu, ale dajú sa použiť aj nezávisle, ostatné môžete zaradiť kedykoľvek. Príručka je vhodná aj ako pomôcka pre učiteľov, aby vedeli čo najskôr identifikovať prvé signály šikanovania v triede alebo neobvyklé správanie žiakov.

Aktivity na prevenciu kyberšikanovania sú zamerané na tri oblasti:

  1. Informovanosť o kyberšikanovaní, rozoznávanie spôsobov a príznakov kyberšikanovania
  2. Zvyšovanie citlivosti voči svojmu prežívaniu a prežívaniu iných
  3. Rozvíjanie schopnosti aktívne obrániť seba a iných pri ubližovaní

Vyberte si a kombinujte aktivity podľa vás a podľa vašich žiakov, podľa času, ktorý máte k dispozícii. Odporúčame však, aby ste do štruktúry preventívnych aktivít zaradili aspoň jednu z každej oblasti.

Cieľ aktivít:

Žiaci rozumejú tomu, čo je kyberšikanovanie a vedia rozoznávať prejavy kyberšikanovania.

  1. Žiaci chápu, že kyberšikanovanie môže poznačiť životy ľudí.
  2. Žiaci sa naučili, ako sa na internete správať zodpovednejšie, aby ochránili seba a neublížili iným.
  3. Žiaci sa naučili, ako sa vyhnúť neželaným situáciám na internete a ako k nim, hoc aj nechtiac, neprispievať.
  4. Žiaci sa naučili, že nevyriešené konflikty sa môžu stať zárodkom kyberšikanovania.
  5. Žiaci vedia ako postupovať, alebo kam sa obrátiť o pomoc v prípade, ak sa stanú obeťou alebo svedkom kyberšikanovania.

Zoznam aktivít

1.
 

 

2.
 

 

3.
 

 

4.
 

 

5.
 

 

6.
 

 

7.
 

 

8.
 

 

9.
 

 

10.
 

 

11.
 

 

12.
 

 

13.
 

 

14.
 

 

15.
 

 

16.
 

 

17.
 

 

18.
 

 

19.
 

 

20.
 

 

21.
 

 

22.
 

 

23.
 

 

24.
 

 

25.