23. Dokonči príbeh

Vek:

Trvanie:

Téma: informovanosť o kyberšikanovaní, rozoznávanie spôsobov a príznakov kyberšikanovania, rozvíjanie schopnosti aktívne obrániť seba a iných pri ubližovaní, zvyšovanie citlivosti voči svojmu prežívaniu a prežívaniu iných

Film: -

Pomôcky: pracovný list pre každú skupinu

Rozprávajte sa so žiakmi o tom, ako sa môže začínať kyberšikanovanie. Žiaci sa rozdelia do skupín a každá dostane jeden pracovný list. Na pracovnom liste sú dva príbehy kyberšikanovania, jeden z pohľadu obete, jeden z pohľadu agresora (príbehy sú písané tak, aby nebolo jasné, či ide o chlapca alebo dievča, aby sa žiaci mohli ľahšie identifikovať s postavou v príbehu). Úlohou žiakov je napísať spoločne, ako sa príbeh bude ďalej rozvíjať a ako skončí.

Potom jednotlivé skupiny prečítajú svoje príbehy.

Rozprávajte sa spolu o tom, aké príbehy vytvorili:

  • Bolo ťažké vymyslieť, ako by príbeh pokračoval ďalej?
  • Aký koniec príbehu ste vymysleli – dobrý alebo zlý a prečo? Chceli ste, aby to skončilo dobre alebo nie?
  • Ktorá postava im bola bližšia a prečo? V čom ste rozumeli obeti, v čom agresorovi? Je ľahšie byť na strane agresora, ak rozpráva situáciu zo svojho pohľadu?
  • Prečo podľa vás začalo kyberšikanovanie v týchto príbehoch?
  • Vymysleli ste podobné príbehy ako ostatné skupiny? V čom sa ich príbehy podobali alebo líšili?
  • Ako sa jednotlivé postavy vo vašom príbehu pokúšali vyriešiť situáciu? Podarilo sa im to  alebo nie? Prečo?
  • Poznáte podobné príbehy zo skutočného života?
  • Viete si predstaviť, že by ste sa dostali do podobnej situácie? Ako by ste sa zachovali?
  • Čo by ste spravili, ak by postava z príbehu bol/a váš kamarát/ka?

Pracovné listy môžete rozdať aj každému žiakovi a dokončenie príbehov zadať ako domácu úlohu. O príbehoch potom diskutujte na ďalšej hodine.