24. Všetko so všetkým súvisí

Vek:

Trvanie:

Téma: informovanosť o kyberšikanovaní, rozoznávanie spôsobov a príznakov kyberšikanovania

Film: -

Pomôcky: flipchartový papier a fixky pre každú skupinu

Hovorte so žiakmi o tom, že aj keby sa mohlo zdať, že kyberšikanovanie (a šikanovanie) sa dotýka iba obete a agresora, nie je to tak. V tejto aktivite budete spolu rozmýšľať nad tým, ako ovplyvní celé okolie, celý sociálny systém.

Vysvetlite žiakom techniku myšlienkovej mapy (mind map) – diagram, ktorý pomáha zachytiť súvislosti medzi jednotlivými informáciami. Nakreslite im príklad takejto myšlienkovej mapy. Potom sa žiaci rozdelia do skupín. Spoločne majú nakresliť na flipchartový papier, čo všetko ovplyvní kyberšikanovanie.

Keby sa kyberšikanovanie dialo v triede, na čo všetko by malo vplyv:

  • v živote jednotlivca (obete, agresora, svedkov)
  • v ich rodinách
  •  u ich kamarátov
  • v triede, škole
  • u učiteľov
  • ako by sa tieto vplyvy prejavili spätne (napr. ako by sa zmena u rodičov agresora prejavila spätne uňho)

Žiaci si môžu do svojich myšlienkových máp písať aj kresliť, môžu rozmýšľať o priamych následkoch, aj nepriamych, krátkodobých aj dlhodobých. Môžu rozmýšľať nad tým, ako by ovplyvnili situáciu rôzne spôsoby kyberšikanovania (napr. porovnať, aký by malo dopad, keby obeť prestúpila na inú školu alebo keby musel agresor prestúpiť na inú školu).

Potom jednotlivé skupiny predstavia ostatným, aké súvislosti kyberšikanovania odhalili. Rozprávajte sa spolu o tom, na aké súvislosti prišli a ako ďaleko podľa nich môže kyberšikanovanie siahať.