6. Rozdiel medzi šikanovaním a kyberšikanovaním

Vek:

Trvanie:

Téma: informovanosť o kyberšikanovaní, rozoznávanie spôsobov a príznakov kyberšikanovania

Film: -

Pomôcky: čisté papiere pre každú skupinu, flipchart, fixky (alebo tabuľa)

Aktivitu môžete zaradiť ako úvodnú. Predstavte tému prostredníctvom všeobecnej diskusie so žiakmi o ich skúsenostiach s internetom, mobilnými aplikáciami, emailom či počítačmi.

Pýtajte sa otázky ako:

 • Kto z vás používa doma internet?
 • Ako najradšej trávite čas na internete?
 • Kto používa internet na četovanie?
 • Aké služby využívate na četovanie? Rýchle správy? Sociálne siete? (YouTube, Facebook, Pokec, Skype)
 • Kto má mobil s fotoaparátom?
 • Kto má v mobile bluetooth?

Diskusia by sa mala sústrediť na pozitívne skúsenosti žiakov s internetom a na služby, ktoré používajú radi a dôverujú im.

Potom sa žiaci rozdelia do menších skupín a každá dostane jeden čistý papier. Žiaci spolu v skupine rozmýšľajú nad tromi otázkami a svoje odpovede si zapisujú:

1. Čo je to šikanovanie?
(Správanie jednotlivca alebo skupiny, zvyčajne opakované, ktoré úmyselne ubližuje inému jedincovi či skupine buď fyzicky alebo emocionálne.)

2. Čo je kyberšikanovanie? Akú môže mať podobu?
(Kyberšikanovanie je zneužívanie informačných a komunikačných technológií, najmä mobilných telefónov a internetu na zámerné ublíženie inej osobe. Podobne ako iné formy šikanovania, aj kyberšikanovanie môže zahŕňať široké spektrum neakceptovateľného správania, vrátane prenasledovania, vyhrážok a urážania. Rovnako ako pri fyzickom šikanovaní je jeho cieľom  ublížiť.)

3. V čom sa líši kyberšikanovanie od iných foriem šikanovania?
(Kyberšikanovanie si dokáže nájsť oveľa väčšie publikum, často zostane nevyriešené a obeť sa pred agresorom nedokáže skryť ani utiecť, pričom zainteresované okolie si nemusí uvedomovať následky či svoj podiel viny.)

Potom sa rozprávajte o šikanovaní a kyberšikanovaní spoločne. Odpovede zatrieďte do Vennovho diagramu, kde si graficky lepšie vyjadríte, čo majú iné formy šikanovania a kyberšikanovanie spoločné a naopak, čo je charakteristické iba pre jedno z toho. Snažte sa spoločnými silami nájsť čo najpresnejšie vyjadrenie pojmov a zachytenie všetkých podrobností.

Doplňujúce otázky:

 • Prečo podľa vás niekto šikanuje druhého?
 • Kto je prizerajúci sa/svedok?
 • Koho by ste označili ako napomáhateľa agresorovi?
 • Aké vážne je podľa vás kyberšikanovanie? Čo si myslíte, aké percento detí sa  stáva obeťami kyberšikanovania?
 • Ako môžeme chrániť seba a iných pred kyberšikanovaním?
 • Čo by mohla urobiť naša škola, aby zabránila kyberšikanovaniu medzi žiakmi?

O kyberšikanovaní a jeho charakteristikách si môžete prečítať viac v podkapitole Čo všetko môže byť kyberšikanovanie.

Aktivita podľa: Let´s Fight It Together.