Čo deti vidia, to deti opakujú (Children see, children do)
 
Źáner:
vzdelávacie video, reklamný spot
Minutáž:
60 sekúnd
Rok vzniku:
2006
Krajina:
Austrália
Vyrobil:
Soma Films, DDB Sydney Agency
Scenár:
Charlie Cook
Režisér:
Sean Meehan
Strih:
Peter Whitmore

 

Popis filmu:
Austrálska Národná Asociácia na prevenciu zneužívania a zanedbávania detí (NAPCAN), začala provokatívnu televíznu kampaň v  roku 2006 a pokračuje v nej doteraz. Vytvorila minútové video, v ktorom ukazuje, ako deti napodobňujú svoje vzory. Spot zobrazuje negatívne správanie ako je fajčenie, alkoholizmus, rasizmus, týranie zvierat či domáce násilie.
Video končí pozitívnou scénou z verejného parkoviska, kde muž pomáha žene, ktorej sa vysypali potraviny. Jeho syn to sleduje a pomôže jej tiež.
Video ponúkame v dvoch verziách. V originálnej anglickej a so slovenským dabingom. Slovenská verzia môže pôsobiť šokujúco a agresívne. Odporúčame ju preto použiť pre staršiu mládež. Mladším deťom môžete prehrať anglickú verziu.

 

Deti sú zrkadlom rodičov
Film je pripomienkou, nakoľko sa deti akémukoľvek správaniu učia napodobňovaním svojho okolia. Najsilnejším príkladom sú pre nich ich rodičia. Aj keď sa deťom snažia vštepiť výchovné posolstvá alebo im ukazovať len dobrý príklad, to, čo si deti najviac všímajú, je ich neuvedomené správanie. To, ako sa zachovajú, keď nemajú všetko premyslené a pod kontrolou. To, ako reagujú v hneve. Ako sa správajú voči slabším, ako voči autoritám. Ako sa správajú voči deťom, ako voči partnerom. Kedy ubližujú, kedy sú citliví. Aj iné dospelé osoby a autority slúžia deťom ako príklad správania. Ak učiteľ ponižuje žiakov, ani tí sa voči nemu nebudú správať s rešpektom a v triede bude oveľa viac napätia a konfliktov aj medzi deťmi navzájom. Ak im učiteľ prejavuje dôveru, aj oni budú dôverovať jemu. Podobne deti napodobňujú aj správanie starších súrodencov a kamarátov. Na začiatku deti neposudzujú správanie v kategóriách dobra a zla – to sa naučia až od dospelých, na základe ich hodnotenia. Len testujú, aké reakcie vyvolá ich správanie u okolia. Čokoľvek nové a nevyskúšané je lákavé, lebo ešte nevedia, čo im to prinesie a sú prirodzene zvedavé.

Samozrejme, pozorovaním a napodobňovaním správania ľudí vo svojom okolí sa deti učia nielen negatívnemu, ale aj pozitívnemu správaniu. Vo videu vidíte, ako deti opakujú po svojich rodičoch negatívne návyky, ako fajčenie, pitie, odhadzovanie odpadkov, nadávanie, násilné správanie, ale rovnako aj pomoc iným. Vo výchove často zameriavame príliš veľa pozornosti na negatívne správanie, učíme deti, čo by nemali robiť, hrešíme ich za nevhodné správanie a málo si všímame správanie pozitívne. Dobré správanie je očakávané ako niečo samozrejmé. Ako často počujú deti od dospelých, že spravili niečo dobre, boli milé, citlivé voči ostatným? Takto si aj deti viac všímajú zlé stránky u seba aj u iných, majú tendenciu opakovať nevhodné vzorce správania, lebo vďaka nim získajú viac pozornosti. Skúste si spomenúť, ako je to u vás v triede, koho si viac všímate, žiaka, ktorý vyrušuje alebo žiaka, ktorý ticho sedí? Môžete sa so žiakmi zamerať viac na oceňovanie a vyzdvihovanie pozitívneho správania, než na potláčanie negatívneho. Žiaci sa tak učia, že môžu získať ocenenie za niečo pozitívneho, aj za drobné činy, nielen za absolútne dokonalé správanie. Môžete spolu s nimi budovať v kolektíve prostredie, kde sa každý môže cítiť hodnotný vďaka tomu, čím prispieva. Dobrý svet okolo nás vzniká nielen na základe veľkých jednorazových činov, ale aj na základe každodenných nenápadných maličkostí. A kto môže povedať, že jedno má väčšiu cenu než druhé?

Aktivita 4. Interview s hrdinom

 

Vzory v okolí
Malé deti nemajú možnosť ovplyvniť, od koho a čo sa učia – napodobňovanie nie je ovládané vôľou, rozumom. Staršie deti však už vedia posúdiť, aké správanie sa im páči, aktívne sa rozhodujú, akými by chceli byť. Vedia rozmýšľať o svojich vlastnostiach a správaní, aj keď je ešte viazané na hodnotenie okolia – snažia sa byť také, aby získali pozornosť, ocenenie, prijatie od dôležitých osôb. Všímajú si, akých ľudí a aké vlastnosti si tieto dôležité osoby vážia, cenia a snažia sa im priblížiť. Postupom času sa takýmito dôležitými osobami stávajú aj rovesníci, preto je možné stavať na tom, ako sa deti chcú správať voči sebe navzájom v kolektíve, aby sa spolu mohli cítiť všetci dobre.

Deti, ktoré sú menej závislé od hodnotenia ostatných, sa ľahšie vedia vymedziť aj voči negatívnemu správaniu, menej sa boja odmietnutia, ľahšie ustoja, aj chvíľu zostanú so svojím názorom osamotené. Nie je to len o len o odmietnutí pridať sa ku kyberšikanovaniu, ale napríklad aj odmietnutie zapáliť si cigaretu alebo vyskúšať drogy, ak to všetci kamaráti z partie robia.

Aktivita 5. Od koho som sa naučil/a

 

Čo stojí za zapamätanie:

  • Máš právo na svoj názor, aj keď je iný, než majú ostatní.
  • Niektorí ľudia stoja zato, aby si si z nich zobral príklad, niektorí nie.
  • Môžeš si vybrať. Každý deň môžeš spraviť niečo dobré pre ostatných. Aj drobnosti pomáhajú meniť svet okolo teba.