Vzor trestného oznámenia

Okresná prokuratúra Partizánske

Februárová 157

958 01 Partizánske

 

VEC

Trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania podľa § 373 Trestného zákona

 

Ján Novák,narodený 08.04.1965, bytom Dlhá ulica 25, 958 01 Partizánske, štátny občan Slovenskej republiky, podávam v súlade s § 196 Trestného poriadku na základe nižšie uvedeného skutkového stavu toto

trestné oznámenie

pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania podľa § 373 Trestného zákona:

I.

Okolnosti predchádzajúce spáchaniu skutku

Dňa 12.10.2014 približne o 14.30 hod. v priestoroch Gymnázia Alberta Einsteina, v ktorej som v súčasnosti zamestnaný ako učiteľ, som sa stal svedkom fyzického napadnutia žiaka triedy sekunda: Petra Slabého, nar. 01.05.1999, zo strany troch žiakov 3. A triedy, v ktorej som triednym učiteľom, a to: Michala Siláka, nar. 12.12.1996, Eugena Krutého, nar. 01.10.1996 a Matúša Rýchleho, nar.12.02.1997 (ďalej aj ako „podozriví“ alebo „menovaní žiaci“).

Vďaka tejto udalosti bolo odhalené dlhodobo pretrvávajúce šikanovanie žiakov na škole, ktorého pôvodcami boli vyššie menovaní žiaci. Po oboznámení riaditeľa školy s touto skutočnosťou boli voči žiakom Silákovi, Krutému a Rýchlemu podniknuté primerané výchovné opatrenia spočívajúce v udelení pokarhania triednym učiteľom, ako aj riaditeľom školy. Zároveň bola týmto žiakom navrhnutá z mojej strany znížená známka zo správania v stupni (3) – menej uspokojivé.

II.

Okolnosti nasvedčujúce spáchanie trestného činu

Následne v dňoch 01.11.2014 až 04.11.2014, sa na webovom sídle sociálnej siete Facebook objavili na osobných profiloch podozrivých hanlivé, urážajúce, moju osobu závažným spôsobom znevažujúce výroky a vulgárne výrazy, z ktorých niektoré uvádzam:

„(...)“.

O uvedenej skutočnosti ma dňa 08.11.2014 informovali spolužiaci obete: (...) a následne mi po prihlásení sa do svojho osobného profilu o pravdivosti existencie týchto výrokov umožnil presvedčiť sa žiak (...).

Mám za to, že zverejnením vyššie citovaných výrokov na sociálnej sieti na osobných profiloch podozrivých, mohli byť porušené moje práva a záujmy chránené prostredníctvom Trestného zákona a domnievam sa, že takýmto konaním mohli podozriví, príp. iné tretie osoby, naplniť formálne znaky skutkovej podstaty niektorého z trestných činov, osobitne trestného činu ohovárania podľa ust. § 373 ods. 1 TZ, prípadne podľa § 373 ods. 1, ods. 2 písm. b) a c) Trestného zákona, podľa ktorého:

„(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 z osobitného motívu alebo verejne.“,

Žiadam preto príslušné orgány činné v trestnom konaní, aby predmetnú vec dôkladne preverili a o výsledkoch preverenia ma následne informovali.

 

S úctou

 

 

Ján Novák