Základné pojmy

Dieťa

Dieťaťom sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov veku. V súvislosti s novou právnou úpravou je dieťaťom aj osoba, ktorá uzavrela sobášom manželstvo pred dovŕšením osemnásteho roku veku (to znamená, že nadobudnutie plnoletosti pred dovŕšením osemnásteho roku veku uzavretím manželstva nie je dôvodom na obmedzenie rozsahu trestnoprávnej ochrany detí). 

Uvedené znamená, že osoba medzi 16. rokom veku (kedy je v SR najskôr možné uzavrieť manželstvo) a 18. rokom veku, je stále považovaná za dieťa. Osoba v tomto veku sa taktiež môže stať obeťou kyberšikanovania, pričom zo slovenskej právnej úpravy vyplýva, že bude ako dieťa chránená. 

 

Trestná zodpovednosť verzus vek

Trestný zákon hovorí, že kto v čase spáchania činu inak trestného nedovŕšil štrnásty rok svojho veku, nie je trestne zodpovedný. 

Uvedené znamená, že trestne zodpovedným je len ten páchateľ, ktorý spácha trestný čin najskôr deň po dovŕšení svojho 14. roku veku života. Výnimkou je zodpovednosť pri trestnom čine sexuálneho zneužívania, kde sa pre trestnú zodpovednosť osoby vyžaduje aspoň 15 rokov veku.

 

Mladistvá osoba ako páchateľ verzus trestná zodpovednosť

Za mladistvú je považovaná osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu nedovŕšila osemnásty rok veku a dovŕšila aspoň štrnásty rok veku (resp. pätnásty rok veku – v prípade trestného činu sexuálneho zneužívania). 

 

Sexuálne zneužívanie

Za sexuálne zneužívanie sa považuje vykonanie súlože s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo zneužitie takejto osoby iným spôsobom. 

Za objekt trestného činu zákon považuje ľudskú dôstojnosť, ktorá je hodná ochrany u detí (chlapcov aj dievčat) mladších ako pätnásť rokov. Nie je potrebné násilie alebo jeho hrozba obeti (v takomto prípade by išlo o trestnú zodpovednosť za trestný čin znásilnenia). Trestne zodpovedným bude páchateľ aj vtedy, ak osoba mladšia ako pätnásť rokov súhlasí so súložou. Je úplne irelevantné, ako sa osoba postaví ku konaniu páchateľa. Páchateľom môže byť žena, aj muž starší ako pätnásť rokov. K súloži môže dôjsť len u osôb opačného pohlavia. Za iný spôsob sexuálneho zneužitia považujeme napríklad bozkávanie na pohlavných orgánoch alebo obchytkávanie na intímnych miestach.

 

Sexuálne násilie

Za sexuálne násilie považujeme, ak páchateľ násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti poškodeného (obeť) k orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám alebo ak páchateľ na takýto trestný čin zneužije bezbrannosť osoby (obete). 

Snahou zákonodarcov je potrestanie tých páchateľov, ktorí na iných (muži, ženy a deti) násilím vynucujú iné sexuálne praktiky ako súlož, napríklad orálny styk alebo análny styk. Objektom je ochrana ľudskej dôstojnosti. Páchateľom môže byť ktokoľvek, teda aj osoba rovnakého pohlavia. Podľa uvedeného nemôže byť trestná násilím vynútená súlož (nakoľko by išlo o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu znásilnenia).

 

Detská pornografia

Detskou pornografiou sa rozumie zobrazenie skutočnej alebo predstieranej súlože, zobrazenie iného spôsobu pohlavného styku alebo zobrazenie obdobného sexuálneho styku s dieťaťom (alebo osobou vyzerajúcou ako dieťa). Detskou pornografiou je aj zobrazenie obnažených častí tela dieťaťa (alebo osoby vyzerajúcej ako dieťa) smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby. 

Uvedené znamená, že za detskú pornografiu bude považované aj dielo, na ktorom sa nenachádza osoba mladšia ako osemnásť rokov, avšak vyzerá ako dieťa. 

Pornografiou je dielo (obrazové, zvukovoobrazové), ktoré je spôsobilé vyvolať sexuálne uspokojenie inej osoby. 

 

Trestný čin spáchaný verejne

Za verejne spáchaný trestný čin sa považuje konanie páchateľa voči poškodenému realizované prostredníctvom napríklad tlačoviny alebo filmu, televízie, použitím počítačovej siete alebo iným obdobným účinným spôsobom. 

 

Detské pornografické predstavenie

Ide o živé predstavenie určené publiku, a to aj s využitím informačno-technologických prostriedkov. V takomto predstavení je dieťa zapojené do skutočného alebo predstieraného sexuálneho konania alebo ide o predstavenie, v ktorom sú obnažované časti tela dieťaťa, pričom takéto predstavenie smeruje k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby.

Trestnou je aj účasť na predstavení detského pornografického diela – bez ohľadu na to, či ide o živé vysielanie alebo sledovanie zvukovoobrazového záznamu v televízii, na internete (videočete) a podobne.  

 

Podnecovanie a hanobenie

Podnecovaním rozumieme snahu páchateľa vzbudiť u iných, aby nenávideli jednotlivca alebo skupinu pre príslušnosť k rase, národu a ďalším. Hanobením rozumieme napríklad zosmiešňovanie jednotlivca a skupín pre príslušnosť k rase a pod.