Legislatíva

Legislatívne poňatie kyberšikanovania a súvisiace pojmy

V podmienkach Slovenskej republiky nie sú pojmy „šikanovanie“ a „kyberšikanovanie“ trestnoprávne vymedzené. Vzhľadom na to, je pomoc poškodeným (obetiam) takéhoto konania páchateľa obmedzená; a taktiež takéto konanie páchateľa je obtiažne potrestať, pretože konkrétne konanie napĺňajúce znaky kyberšikanovania je potrebné zahrnúť pod iné trestné činy, resp. skutkové podstaty trestných činov. 

V súvislosti s kyberšikanovaním považujeme za najčastejšie sa vyskytujúce a trestné tieto konania.

 

Nebezpečné prenasledovanie, tzv. kyberstalking (§ 360a Trestného zákona)

Kontaktovanie prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti vôli osoby je trestné. Trestným je dlhodobé prenasledovanie takým spôsobom, ktoré môže vzbudiť dôvodnú obavu o život alebo zdravie, život alebo zdravie blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu života tejto osoby. 

Objektom je ochrana súkromia jednotlivca, ktorý je neustále prenasledovaný páchateľom. Prenasledovanie je takej intenzity, že sa u poškodeného vzbudí obava, že takýmto konaním je ohrozený jeho život alebo zdravie. Dochádza aj k podstatnému zhoršeniu kvality života poškodeného. Takéto konanie definuje dlhodobosť, čiže určité opakujúce sa konanie – napríklad dlhodobé písanie SMS správ, sledovanie osoby (obete), písanie listov či emailov.

 

Vydieranie (§ 189 Trestného zákona)

O vydieranie pôjde ak bude určitá osoba inú osobu nútiť násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy, aby táto osoba niečo konala, opomenula alebo trpela.

V súvislosti s vydieraním je chránená slobodná vôľa jednotlivca. Poškodený (obeť) je pod tlakom násilia, hrozby násilia alebo inej ťažkej ujmy nútený niečo konať (napríklad zaslať agresorovi kompromitujúce fotografie), opomenúť (napríklad neoznámiť spáchanie trestného činu) alebo niečo strpieť (napríklad neustále zasielanie SMS správ a dožadovanie sa odpovede na tieto správy). 

Aby bolo možné takéto konanie potrestať, postačí, ak páchateľ hrozí násilím, a táto hrozba násilia nemusí byť bezprostredná – napríklad páchateľ pošle obeti email. 

 

Nátlak (§ 192 Trestného zákona)

Potrestanie nátlaku veľmi úzko súvisí s vydieraním. Poškodený (obeť) však musí byť páchateľom nútený, aby niečo konal/opomenul/trpel, pričom páchateľ zneužíva poškodeného hmotnú núdzu, naliehavú nemajetkovú potrebu alebo tieseň vyvolanú nepriaznivými osobnými pomermi.

Nátlak zo strany páchateľa voči obeti je možné samozrejme vyvolávať/spôsobovať aj za pomoci využitia informačno-technologických prostriedkov (počítačov, mobilných telefónov, internetu či sociálnych sietí).

Páchateľ pri takomto konaní využíva danú situáciu vo svoj prospech – napríklad strach obete o svojich blízkych (o rodičov, deti, súrodencov).

 

Sexuálne zneužívanie (§ 201, § 201a, § 201b Trestného zákona)

Páchateľ sa potrestá, ak prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhne dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie, pričom sám páchateľ nie je dieťaťom.

Ide o pomerne nový druh trestnej zodpovednosti (od roku 2013), ktorý sa snaží chrániť osoby mladšie ako pätnásť rokov pred zneužívaním prostredníctvom elektronických komunikačných služieb. Trestným bude už i len navrhnutie osobného stretnutia za účelom sexuálneho styku s dieťaťom. 

Páchateľ sa potrestá aj ak zneužije dieťa mladšie ako pätnásť rokov v úmysle vyvolania sexuálneho uspokojenia jeho účasťou na sexuálnych aktivitách alebo sexuálnom zneužití, hoci sa na nich takéto dieťa nemusí priamo zúčastňovať (alebo ak páchateľ umožní takéto zneužitie dieťaťa).

Ide o potrestanie páchateľa, ktorý zneužije dieťa mladšie ako pätnásť rokov (dievča či chlapca) tak, aby bolo účastné rôznych sexuálnych aktivít, hoci aj nepriamo. Snahou páchateľa je, aby dieťa začalo aktívne sexuálne žiť a podobne, pričom zámerom zákonodarcov je reagovať na rastúce prípady internetového šikanovania, najmä prostredníctvom sociálnych sietí, a tým chrániť ľudskú dôstojnosť detí. 

 

Ohováranie (§ 373 Trestného zákona)

Páchateľ o poškodenom (obeti) oznámi nepravdivý údaj, pričom tento údaj je spôsobilý značnou mierou ohroziť vážnosť tejto osoby u spoluobčanov, poškodiť osobe v zamestnaní, v podnikaní, narušiť osobe rodinné vzťahy alebo jej spôsobiť inú vážnu ujmu. 

Ohováranie je samozrejme možné realizovať aj prostredníctvom a za pomoci využitia informačno-komunikačných technológií. 

Objektom pri ohováraní je ochrana vážnosti jednotlivca. Ochrana môže byť poskytovaná aj osobám, ktoré už zomreli, deťom alebo aj osobám, ktoré sú pozbavené alebo sú im obmedzené spôsobilosti na právach. 

Pri ohováraní je nutné, aby zo strany páchateľa došlo k oznámeniu nepravdivej informácie – pričom takáto informácia môže byť oznámená akýmkoľvek relevantným spôsobom, a zároveň táto informácia musí byť takej intenzity, aby mohla objektívne vyvolať ohrozenie vážnosti u spoluobčanov, v zamestnaní alebo v mieste bydliska poškodeného (obete). 

Páchateľ bude potrestaný prísnejšie, ak oznámi takúto nepravdivú informáciu o poškodenom (obeti) verejne alebo oznámenie takejto informácie spôsobí stratu zamestnania či rozvrátenie rodiny. 

 

Poškodzovanie cudzích práv (§ 376 Trestného zákona)

Páchateľ bude potrestaný, ak voči poškodenému (obeti) poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí iného, a to tým, že tento páchateľ ich zverejní alebo sprístupní tretej osobe alebo iným spôsobom zneužije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach.

Podstatou je ochrana súkromných dokumentov pred ich zverejnením, napríklad listov, emailovej pošty, nahrávok rozhovorov, fotografií či zdravotných záznamov. 

 

Detská pornografia – výroba (§ 368 Trestného zákona)

Páchateľom je osoba, ktorá využije, získa, ponúkne alebo inak zneužije dieťa na výrobu detskej pornografie alebo detského pornografického predstavenia. Potrestá sa aj osoba, ktorá umožní takéto zneužitie dieťaťa, alebo sa inak podieľa na takejto výrobe. 

Osoba sa potrestá, ak voči poškodenému (obeti) spácha takýto čin verejne - napríklad cez internet. 

Uvedené znamená, že sa potrestajú tí páchatelia, ktorí detskú pornografiu vyrábajú alebo získavajú pre ňu deti (teda osoby mladšie ako osemnásť rokov). Trestný postih hrozí aj tomu páchateľovi, ktorý vyrába detské pornografické predstavenie – živé predstavenie, a to aj za použitia informačných technológií. 

 

Detská pornografia – rozširovanie (§ 369 Trestného zákona)

Páchateľom je ten, kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje alebo inak rozširuje detskú pornografiu. 

Ide o trestný postih páchateľa, ktorý zabezpečuje akúkoľvek distribúciu detskej pornografie – tlačou, audiovizuálne, elektronicky ale aj zasielaním či zdieľaním IP adries s tematikou detskej pornografie. 

Prísnejšie sa potrestá páchateľ, ktorý spôsobí detskej obeti ťažší následok – napríklad na rozširovanie tejto detskej pornografie použije počítačovú sieť (a nie len „obyčajnú distribúciu“ na DVD nosiči). 

 

Detská pornografia – prechovávanie a účasť na detskom pornografickom predstavení (§ 370 Trestného zákona)

Páchateľom je osoba, ktorá prechováva detskú pornografiu a taktiež osoba, ktorá koná v úmysle získať prístup k detskej pornografii prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby. Potrestaný bude aj páchateľ, ktorý sa úmyselne zúčastní detského pornografického predstavenia. 

Uvedené znamená, že bude potrestaná osoba, ktorá prechováva detskú pornografiu po akýkoľvek dlhý čas, v akejkoľvek podobe a na akomkoľvek nosiči (CD, DVD, USB, HDD disk, disketa, fotografie, videokazety a pod.). Potrestaná bude taktiež osoba, ktorá sa zúčastní detského pornografického predstavenia (napríklad účasť na videočete s dieťaťom, ktoré predvádza súlož).

Trestne stíhateľné je teda úmyselné získavanie prístupu k detskej pornografii prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete (internetu). Konaním v úmysle získať prístup k detskej pornografii prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby sa rozumie také konanie, ktoré preukázateľne smeruje k vedomému, teda nie nevyžiadanému/náhodnému získaniu prístupu k detskej pornografii, to znamená najmä  vykonaním registrácie, odoslaním požiadavky na prístup alebo uhradením platby za prístup na internetovú stránku s detskou pornografiou. 

 

Ohrozovanie mravnosti (§ 371, § 372 Trestného zákona)

Páchateľ sa potrestá, ak vyrába, kupuje, dováža, inak zadovažuje a následne predáva, požičiava, inak uvádza do obehu, rozširuje, robí verejne prístupnými, zverejňuje pornografiu, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť (v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky).

Za objekt budeme považovať ochranu mravnosti spoločnosti. Konanie páchateľa bude považované za trestné, iba pokiaľ pôjde o pornografiu, v ktorej sa prejaví neúcta k človeku alebo patologické sexuálne praktiky (napríklad sadizmus, zoofília). 

Páchateľ bude potrestaný, ak pornografiu ponúka, prenecháva alebo predáva dieťaťu alebo na mieste, ktoré je deťom prístupné, vystavuje alebo inak sprístupňuje. 

Z uvedeného sa protiprávnym konaním rozumie úmyselné sprístupnenie pornografie osobe mladšej ako osemnásť rokov – dieťaťu. 

 

Detské obete pornografie sú zväčša lákané páchateľom prostredníctvom, a za pomoci využitia informačno-technologických prostriedkov, pričom takéto konanie môže napĺňať znaky kyberšikanovania. 

 

Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže (§ 211 Trestného zákona)

Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže je trestné, a to v prípade ak páchateľ vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že:

  • Zvádza osobu k záhaľčivému alebo nemravnému životu. Záhaľčivým životom rozumieme život, ktorý je pre spoločnosť neprospešný, napríklad prostitúcia, žobranie, drobná kriminalita.
  • Umožní osobe viesť záhaľčivý alebo nemravný život.
  • Umožní osobe dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa trestného zákona trestnými činmi. Uvedené znamená, že páchateľ nejde názorným príkladom dieťaťu, aby nepáchalo trestné činy.
  • Umožní osobe dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa osobitných zákonov priestupkami. Páchateľ umožňuje osobe páchať priestupky (podľa Zákona o priestupkoch).
  • Bráni osobe v povinnej školskej dochádzke.

Daný trestný čin (vyššie) uvádza jednotlivé formy pre spoločnosť nebezpečného konania, ktoré priamo ohrozujú morálku detí. Objektom teda bude zdravý morálny vývin dieťaťa. 

V súvislosti s kyberšikanovaním môžeme hovoriť aj (resp. jej znaky napĺňajú) o trestných činoch týkajúcich sa extrémistických materiálov (ich výroba, rozširovanie či prechovávanie) alebo týkajúcich sa hanobenia národa, rasy a presvedčenia či podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd. S kyberpriestorom, vyššie vymenované trestné činy súvisia predovšetkým,  a najčastejšie v tom zmysle, že je možné ich realizovať (prejavovať náklonnosť, podporovať, rozširovať, propagovať a pod.) verejne – teda aj prostredníctvom počítačových sietí.

 

Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd (§ 421, § 422 Trestného zákona)

Páchateľom bude ten, a taktiež sa potrestá, kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb či hnutie, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb.

S kyberšikanovaním bude takéto konanie súvisieť predovšetkým, ak bude realizované páchateľom verejne. 

Za objekt budeme považovať ochranu spoločnosti pred skupinami, ktoré potláčajú práva a slobody, diskriminujú prejavy slobodnej vôle alebo znemožňujú vykonávať základné práva a slobody. Protiprávnym bude vyjadrovanie sympatií vo vzťahu k skupinám, ktoré smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd. Protiprávnymi sú aj prejavy k fašistickej ideológii, k ideológii o nadradenosti určitej skupiny obyvateľstva nad inou skupinou, alebo aj prejavovanie sympatií k hnutiam alebo skupinám, ktoré hlásajú o zákaze voličského práva pre určité etnikum. Skutková podstata tohto trestného činu bude naplnená v prípade, ak páchateľ skupiny podporil (vecným darom alebo finančným príspevkom) alebo propagoval (vyjadril sa o nich pozitívne alebo vystúpil na ich podporu). 

Potrestaná bude aj osoba, ktorá verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine alebo hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd. Taktiež bude páchateľ potrestaný, ak pri uvedenom čine používa pozmenené zástavy, odznaky, rovnošaty alebo heslá (ktoré vyvolávajú zdanie pravých).

Ide o špeciálnu formu propagácie, a to používaním znakov, zástav alebo aj používaním hesiel a podobne. Najčastejšie pôjde o prípady, kedy páchateľ „hajluje“, vykrikuje protižidovské heslá a podobne. Taktiež je trestné, ak páchateľ používa pozmenené rovnošaty alebo zástavy, ktoré nie sú identické s pôvodnými, avšak na pôvodné sa aspoň sčasti podobajú. Páchateľ sa čiastočnou zmenou symbolov chce vyhnúť trestnej zodpovednosti. 

 

Výroba, rozširovanie a prechovávanie extrémistických materiálov (§ 422a, § 422b, § 422c Trestného zákona)

Trestným je, ak osoba vyrába extrémistické materiály, alebo sa podieľa na takejto výrobe. 

Za protiprávne konanie v tomto prípade považujeme výrobu symbolov alebo tlačovín či fotografií. Pre účely uvedeného sa extrémistickým materiálom rozumie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovozvukové vyhotovenie textov, vyhlásení, zástav, hesiel, odznakov, symbolov a podobne (a taktiež materiál, ktorý zľahčuje zločiny spáchané počas II. svetovej vojny). Za extrémistický materiál považujeme aj uverejňovanie napodobenín originálu, ktoré môžu vyvolať dojem pravosti (pričom k tejto úprave došlo z dôvodu problematického dokazovania rôznych napodobenín na vlajkách, napodobenín tlačovín či uniforiem). 

Podľa uvedeného bude trestným aj podiel iného páchateľa na výrobe. 

Potrestá sa osoba, ktorá (okrem iných spôsobov, aj verejne) rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje, uvádza do obehu, dováža, vyváža, ponúka, predáva, zasiela alebo rozširuje extrémistické materiály, a to tretím osobám.

Taktiež sa potrestá ten, kto prechováva extrémistické materiály.   

Za protiprávnu budeme považovať aj držbu extrémistického materiálu, ako napríklad fotografie, odznaky, audiovizuálne nahrávky či knihy. 

K naplneniu takejto skutkovej podstaty nemôže dôjsť (teda trestným nebude), ak osoba používa napríklad hákový kríž fašistického Nemecka ako učebnú pomôcku a dáva k tomu kritický výklad s poukazom na rolu fašizmu počas II. svetovej vojny a podobne. 

 

Popieranie a schvaľovanie holokaustu a zločinov politických režimov (§ 422d Trestného zákona)

Páchateľ sa potrestá, ak verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb. 

Teda protiprávnym je verejné schvaľovanie holokaustu (tzv. osvienčimská lož) a iných ideológií a z nich plynúcich trestných činov, ktoré poznáme z minulosti. 

 

Hanobenie národa, rasy a presvedčenia (§ 423 Trestného zákona) 

Potrestá sa osoba, ktorá verejne hanobí niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania. 

Z uvedeného vyplýva ochrana odlišností národov, rasy či presvedčenia. Protiprávnym bude verejné hanobenie národa, etnika, rasy alebo jazyka. Uvedené predpokladá spáchanie trestného činu na jednotlivcovi alebo skupine osôb – aspoň na troch osobách. Protiprávnym bude aj konanie proti vierovyznaniu alebo aj pre možnosť zostať bez viery – byť ateistom. 

 

Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti (§ 424 Trestného zákona)

Potrestá sa ten:

  • kto sa vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,
  • kto podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny.

Z uvedeného vyplýva, že na naplnenie skutkovej podstaty postačí, ak sa páchateľ vyhráža, že bude obmedzovať práva a slobody jednotlivca alebo skupiny pre príslušnosť k rase či etnickej skupine (a to aj verejne – teda prostredníctvom počítačovej siete).

 

Podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu (§ 424a Trestného zákona)

Páchateľ sa potrestá, ak verejne podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre podnecovanie z predchádzajúcich dôvodov. Uvedené platí aj pre hanobenie a vyhrážanie sa. 

Ide o potrestanie protispoločenského konania, ktoré sa v súčasnosti často na verejnosti prejavuje. Na naplnenie skutkovej podstaty musí páchateľ konať verejne!

Za menej závažné zásahy do práva na súkromie možno udeliť pokutu za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. (§ 49 Priestupkového zákona/Zákona o priestupkoch).